Hot News :

สภาพทั่วไป

       องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง เป็น 1 ใน 22 องค์การบริหารส่วนตำบลของอำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ห่างจากพื้นที่อำเภอเมืองอุบลราชธานี มาทางตะวันออกเฉียงเหนือ 60 กิโลเมตร และห่างจากที่ว่าการอำเภอตระการพืชผลมาทางทิศตะวันตก 7 กิโลเมตร

เนื้อที่

      องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง มีพื้นที่โดยประมาณ 90 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 56,250 ไร่

อาณาเขต

 • ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลเป้า ตำบลคำเจริญ อำเภอตระการพืชผล
 • ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลขามเปี้ย อำเภอตระการพืชผล
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับ เทศบาลตำบลตระการพืชผล อำเภอตระการพืชผล
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลนาสะไม อำเภอตระการพืชผล

ลักษณะภูมิเทศ

      ลักษณะภูมิประเทศของตำบลไหล่ทุ่ง มีภาพพื้นที่ ทั่วไป เป็นที่ราบสูงอุดมสมบูรณ์ เหมาะสำหรับการทำนา และการเกษตรอื่นๆ

ลักษณะภูมิอากาศ

      ลักษณะภูมิอากาศของตำบลไหล่ทุ่ง มีลักษณะภูมิอากาศ มี 3 ฤดู ได้แก่

 • ฤดูร้อน ช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนเมษายน
 • ฤดูฝน ช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคม
 • ฤดูหนาว ช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนมกราคม

ลักษณะของดิน

      สภาพทั่วไปของดิน มีลักษณะเป็นดินร่วนปนทราย ประกอบด้วยทราย 60% ดินร่วน 40% เหมาะกับการทำการเกษตร

ลักษณะของแหล่งน้ำ

      พื้นที่รับผิดชอบตำบลไหล่ทุ่ง มีลำห้วย หนองน้ำ คลองบึง ไหลผ่านแบ่งเป็นสายสำคัญ ดังนี้

แหล่งน้ำตามธรรมชาติ

 1. ห้วยข้าวสาร ตั้งอยู่ที่ บ้านเตย หมู่ 8 มีฝายคอนกรีต ขนาดสันฝายยาว 20.00 เมตร สูง 3 เมตร ความยาว อาคารตามลำน้ำประมาณ 58 เมตร ความจุ ต้นฤดูแล้ง ประมาณ 153,800 ลูกบาตรเมตร ใช้เพื่ออุปโภคบริโภค เสริมการเพาะปลูกฤดูแล้ง มีพื้นที่ได้รับผลประโยชน์ประมาณ 750 ไร่ ประมาณ 60 ครัวเรือน
 2. ห้วยส้มโฮง ตั้งอยู่ที่ บ้านไหล่ทุ่ง หมู่ 1 ขนาดกว้าง 12 เมตร ยาว 5,000 เมตร ลึก 2.50 เมตร ความจุในการเก็บน้ำ 150,000 ลูกบาตรเมตร ใช้เพื่อปลูกพืชฤดูแล้ง พื้นที่เพาะปลูกเฉลี่ยประมาณ 65 ไร่
 3. ห้วยพาก ตั้งอยู่ที่ บ้านดอนกลาง หมู่9 ขนาดกว้าง 12 เมตร ยาว 3,000 เมตร ลึก 2.50 เมตร ความจุในการเก็บน้ำ 90,600 ลูกบาตรเมตร ใช้เพื่อปลูกพืชฤดูแล้ง พื้นที่เพาะปลูกเฉลี่ยประมาณ 40 ไร่
 4. ห้วยดวน ตั้งอยู่ที่ บ้านคำประเสริฐ หมู่ 12 ฝายคอนกรีต ขนาดกว้าง 12 เมตร ยาว 3,500 เมตร ลึก 2.50 เมตร ความจุในการเก็บน้ำ 105,000 ลูกบาตรเมตร ใช้เพื่อปลูกพืชฤดูแล้ง พื้นที่เพาะปลูกเฉลี่ยประมาณ 38 ไร่
 5. ห้วยบก ตั้งอยู่ที่ บ้านหนองเงินฮ้อย หมู่ 7 ขนาดกว้าง 14 เมตร ยาว 5,500 เมตร ลึก 3.00 เมตร ความจุในการเก็บน้ำ 231,000 ลูกบาตรเมตร ใช้เพื่อปลูกพืชฤดูแล้ง พื้นที่เพาะปลุกเฉลี่ยประมาณ 63 ไร่
 6. ห้วยร่องวัวตาย ตั้งอยู่ที่ บ้านโนนสวาง หมู่ 4 ขนาดกว้าง 12 เมตร ยาว 4,000 เมตร ลึก 2.50 เมตร ความจุในการเก็บน้ำ 120,000 ลูกบาตรเมตร ใช้เพื่อปลูกพืชฤดูแล้ง พื้นที่เพาะปลูกเฉลี่ยประมาณ 25 ไร่
 7. ห้วยเต่างอย ตั้งอยู่ที่ บ้านไทยวัฒนา หมู่ 3 ขนาดกว้าง 12 เมตร ยาว 6,700 เมตร ลึก 2.50 เมตร ความจุในการเก็บน้ำ 201,000 ลูกบาตรเมตร ใช้เพื่อปลูกพืชฤดูแล้ง พื้นที่เพาะปลูกเฉลี่ยประมาณ 57 ไร่
 8. ห้วยอาราง ตั้งอยู่ที่ บ้านหม้อทอง หมู่ 6 ขนาดกว้าง 18 เมตร ยาว 6,500 เมตร ลึก 3.50 เมตร ความจุในการเก็บน้ำ 409,500 ลูกบาตรเมตร ใช้เพื่อปลูกพืชฤดูแล้ง พื้นที่เพาะปลูกเฉลี่ยประมาณ 80 ไร่

แหล่งน้ำที่มนุษย์สร้างขึ้น

 1. หนองใหญ่ ตั้งอยู่ที่ บ้านไหล่ทุ่ง หมู่ 13 ขนาดกว้าง 50 เมตร ยาว 120 เมตร ลึก 4.50 เมตร ปริมาณความจุ 27,000 ลูกบาตรเมตร ใช้ประโยชนในการอนุรักษ์พันธุสัตว์น้ำจืด ประชากรที่ได้รับประโยชน์ ในการใช้น้ำ บ้านไหล่ทุ่ง หมู่ 13 บ้านไหล่ทุ่ง หมู่ 2 บ้านไหล่ทุ่ง หมู่ 1
 2. หนองน้ำบ้านหนองแต้ ตั้งอยู่ที่ บ้านหนองแต้ หมู่ 5 ขนาดกว้าง 50 เมตร ยาว 100 เมตร ลึก 3.50 เมตรปริมาณความจุ 17,500 ลูกบาตรเมตร ใช้ประโยชนในการอนุรักษ์พันธุสัตว์น้ำจืด ประชากรที่ได้รับประโยชน์ ในการใช้น้ำ บ้านหนองแต้ หมู่ 5
 3. หนองน้ำบ้านหม้อทอง ตั้งอยู่ที่ บ้านหม้อทอง หมู่ 6 ขนาดกว้าง 120 เมตร ยาว 200 เมตร ลึก 3.50 เมตรปริมาณความจุ 84,000 ลูกบาตรเมตร ใช้ประโยชนในการอนุรักษ์พันธุสัตว์น้ำจืด ประชากรที่ได้รับประโยชน์ ในการใช้น้ำ บ้านหม้อทอง หมู่ 6
 4. หนองทับควายบ้านไหล่ทุ่ง ตั้งอยู่ที่ บ้านไหล่ทุ่ง หมู่ 16 ขนาดกว้าง 75 เมตร ยาว 210 เมตร ลึก 3.50 เมตรปริมาณความจุ 55,125 ลูกบาตรเมตร ใช้ประโยชนในการอนุรักษ์พันธุสัตว์น้ำจืด และปลูกพืชฤดูแล้ง ประชากรที่ได้รับประโยชน ในการใช้น้ำ บ้านไหล่ทุ่ง หมู่ 16
 5. หนองน้ำบ้านหนองเงินฮ้อย ตั้งอยู่ที่ บ้านหนองเงินฮ้อย หมู่ 7 ขนาดกว้าง 70 เมตร ยาว 120 เมตร ลึก 2.00 เมตรปริมาณความจุ 16,800 ลูกบาตรเมตร ใช้ประโยชนในการอนุรักษ์พันธุสัตว์น้ำจืดและปลูกพืชฤดูแล้ง ประชากรที่ได้รับประโยชน ในการใช้น้ำ บ้านหนองเงินฮ้อย หมู่ 7

ลักษณะของไม้/ป่าไม้

      ป่าไม้ในเขตพื้นที่ตำบลไหล่ทุ่ง มีลักษณะเป็นไม้ยืนต้น แบบป่าโปร่งผสม ทรัพยากรธรรมชาติมีอยู่น้อย ไม่สามารถนำมาเป็นผลผลิต หรือสร้างรายได้แก่ประชาชนได้

เขตการปกครอง

      เขตพื้นที่รับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง มีหมู่บ้านในเขตปกครอง ทั้งหมด 12 หมู่บ้าน เต็มส่วนทั้ง 12 หมู่บ้าน

เขตการเลือกตั้ง

      การเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน มีจำนวน 16 หมู่บ้าน แบ่งเขตเลือกตั้งเป็น 17 หน่วยเลือกตั้ง (เนื่องจากหมู่ที่ 7 มีประชากรหนาแน่นได้แบ่งเขตเลือกตั้งเป็น 2 เขตเลือกตั้งใน 1 หมู่บ้าน)

ประชากร

      องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง มีประชากรในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ทั้งสิ้น 8,536 คน แยกเป็น ชาย 4,325 หญิง 4,211 คน มีจำนวนหลังคาเรือน ทั้งสิ้น 2,035 หลังคาเรือน ดังนี้

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ชาย หญิง ครัวเรือน
1 บ้านไหล่ทุ่ง 327 307 174
2 บ้านไหล่สูง 534 534 241
3 บ้านดอนงัว 441 452 187
4 บ้านดอนงัว 649 633 295
5 บ้านบ่อหิน 296 282 139
6 บ้านดงไม้งาม 175 162 65
7 บ้านคำข่า 470 436 228
8 บ้านม่วง 213 201 111
9 บ้านหัวคำ 312 296 172
10 บ้านม่วงงาม 247 253 99
11 บ้านบ่อหินพัฒนา 357 352 151
12 บ้านไหล่ทุ่งพัฒนา 304 303 173

      ที่มา : ข้อมูลจากฝ่ายทะเบียนราษฎร์ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563

การศึกษา

      องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง มี โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 5 แห่ง ดังนี้

 1. โรงเรียนบ้านไหล่ทุ่ง
 2. โรงเรียนบ้านไหล่สูง
 3. โรงเรียนบ้านคำข่า
 4. โรงเรียนบ้านดอนงัว

      องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง มี โรงเรียนมัธยมและประถมศึกษา(ขยายโอกาส) จำนวน 1 แห่ง ดังนี้

 1. โรงเรียนบ้านบ่อหิน

      องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง มี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน จำนวน 4 แห่ง ดังนี้

 1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไหล่ทุ่งพัฒนา
 2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไหล่สูง
 3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ่อหินพัฒนา
 4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนงัว

การสาธารณสุข

      องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง มีหน่วยพยาบาล ที่ให้บริการแก่ประชาชนในเขตพื้นที่ จำนวน 2 แห่ง ดังนี้

 1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไหล่ทุ่ง หมู่ที่ 12
 2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อหิน หมู่ที่ 5

อาญากรรม

      ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง มีสถิติการเกิดเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้นน้อยมาก ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในระดับที่ดี

การสังคมสงเคราะห์

      องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่งได้ดำเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้

 1. ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์
 2. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 3. ประสานการทำบัตรผู้พิการ
 4. ตั้งโครงการฝึกอาชีพแก่เยาวชน และประชาชนทั่วไป
 5. ตั้งโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ
 6. ตั้งโครงการสานสัมพันธ์ในครอบครัว
 7. ตั้งโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านคนจน

การคมนาคมขนส่ง

      ถนนทางหลวงหมายเลข 24 โชคชัย - ตระการพืชผล, ถนนทางหลวงชนบท, นอกจากที่กล่าวมาแล้ว ยังมีสายย่อยๆ ในพื้นที่อีกหลายสาย อาทิ

 1. ถนนบ้านไหล่ทุ่ง หมู่ 1 – บ้านป่าโมง ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 13 กม. ประชากรที่ได้รับประโยชน์ ชาวบ้านตำบลไหล่ทุ่ง ตำบลนาเจริญ ตำบลป่าโมง
 2. ถนนบ้านไหล่ทุ่ง หมู่ 16 – บ้านสี่แยก ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 4,500 เมตร ประชากรที่ได้รับประโยชน์ บ้านไหล่ทุ่ง หมู่ 16 - บ้านสี่แยก ตำบลนาเจริญ
 3. ถนนบ้านไหล่ทุ่ง หมู่ 2 – บ้านหนองไฮ หมู่ 10 ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 4,500 เมตร ประชากรที่ได้รับประโยชน์ บ้านไหล่ทุ่ง หมู่ 2 บ้านโนนสวาง หมู่ 4 บ้านดอนกลาง หมู่ 9 บ้านหนองไฮ หมู่ 10 (ทางเชื่อมระหว่างตำบลไหล่ทุ่ง อำเภอตระการพืชผล ถึงตำบลโคกสว่าง อำเภอสำโรง)
 4. ถนนบ้านไหล่ทุ่ง หมู่13 – บ้านหนองเงินฮ้อย หมู่ 7 ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 4,800 เมตร ประชากรที่ได้รับประโยชน์ บ้านไหล่ทุ่ง หมู่ 13 – บ้านหนองเงินฮ้อย หมู่ 7

ไฟฟ้า

      ปัจจุบันในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง มีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน จำนวน 16 หมู่บ้าน คิดเป็น 80 เปอร์เซ็นต์ ปัญหาที่มีในพื้นที่คือไฟฟ้าส่องสว่างตามทางสาธารณะยังไม่สามารถดำเนินการได้ทั้งหมด

การประปา

      ปัจจุบันในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง มีระบบประปาหมู่บ้าน ใช้ครอบคลุมทุกครัวเรือน คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ แต่มีปัญหา คือ การไหลของน้ำไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในการอุปโภค บริโภค

โทรศัพท์

      องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง มีโทรศัพท์สาธารณะในพื้นที่ จำนวน 10 แห่ง

การเกษตร

      ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตร อาทิ ทำนา สวนฟักทอง สวนพริก สวนข้าวโพด ฯลฯ เพื่อเศรษฐกิจ อาทิ ข้าว ฟักทอง พริก ข่าวโพด ปอ ไม้ผล ไม้ยืนต้น

 1. ปลูกข้าวนาปี พันธุ์ กข 15, กข 105
 2. ปลูกพืชฤดูแล้ง เช่น เดือน พฤศจิกายน – มิถุนายน ของทุกปี เช่น ฟักทอง, พริก,ข้าวโพด

การบริการ

 1. ปั๊มน้ำมัน 2 แห่ง
 2. ร้านขายวัสดุก่อสร้าง 41 แห่ง

กลุ่มอาชีพ

 1. กลุ่มสตรีตัดเย็บผ้าบ้านไทยวัฒนา หมู่ที่ 3 (ตัดเย็บเสื้อผ้า)
 2. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 5 (จักสาน /ทอเสื่อ/หวด)
 3. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหม้อทอง หมู่ที่ 6 (แปรรูปข้าวกล้องงอก)
 4. กลุ่มแม่บ้านเพื่อการผลิต หมู่ที่ 7 (ทอผ้าแพรขิดและทอเสื่อ)
 5. กลุ่มพัฒนาอาชีพตรี หมู่ที่ 9 (ทอผ้าห่มไหมพรม/ทอเสื่อปิกนิ๊กและสวิง)
 6. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต หมู่ที่ 10 (ทอเสื่อจากใบเตย)
 7. กลุ่มแม่บ้านทอเสื่อหนองไฮ หมู่ที่ 10 (ทอเสื่อจากใบเตย)
 8. กลุ่มพัฒนาอาชีพสตรี หมู่ที่ 13 (ทอผ้าซิ่น/ผ้าขาวม้า)
 9. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 16 (ผลิตทอเสื่อกก/หวด)

การศาสนา

      ประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง มีผู้ที่นับถือ ศาสนาพุทธ ร้อยละ 98

 1. วัด จำนวน. 14 แห่ง
 2. ที่พกสงฆ์ จำนวน 6 แห่ง
 3. โบสถ์ (คริสต์) จำนวน 1 แห่ง

ประเพณี

 1. เดือนห้า-สงกรานต์
 2. เดือนหก-บุญบั้งไฟ
 3. เดือนเจ็ด-บุญซำฮะ
 4. เดือนสี่-บุญเผวส
 5. เดือนหก-บุญบั้งไฟ
 6. เดือนเจ็ด-บุญซำฮะ
 7. เดือนแปด-บุญเข้าพรรษา
 8. เดือนเก้า-บุญข้าวประดับดิน
 9. เดือนสิบ-บุญข้าวสาก
 10. เดือนสิบเอ็ด-บุญออกพรรษา
 11. เดือนสิบสอง-บุญกฐิน

ภูมิปัญญาท้องถิ่นและภาษาถิ่น

      ประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง ได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นไว้ ได้แก่ การทำเครื่องจักรสาน การทอผ้าไหม ทอผ้ากาบบัว หมอพราหมณ์ ศิลปะดนตรี (หมอแคน หมอลำ)

      ประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง มีภาษาท้องถิ่น คือ ภาษาอีสาน (ลาว)

สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก

      ได้แก่ ผ้ากาบบัว การทอผ้ากาบบัว การทอผ้าห่ม การทอเสื่อ การทำเครื่องจักสาน ประกอบด้วย

 1. กลุ่มสตรีตัดเย็บผ้าบ้านไทยวัฒนา หมู่ที่ 3 (ตัดเย็บเสื้อผ้า)
 2. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 5 (จักสาน /ทอเสื่อ/หวด)
 3. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหม้อทอง หมู่ที่ 6 (แปรรูปข้าวกล้องงอก)
 4. กลุ่มแม่บ้านเพื่อการผลิต หมู่ที่ 7 (ทอผ้าแพรขิดและทอเสื่อ)
 5. กลุ่มพัฒนาอาชีพตรี หมู่ที่ 9 (ทอผ้าห่มไหมพรม /ทอเสื่อปิกนิ๊กและสวิง)
 6. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต หมู่ที่ 10 (ทอเสื่อจากใบเตย)
 7. กลุ่มแม่บ้านทอเสื่อหนองไฮ หมู่ที่ 10 (ทอเสื่อจากใบเตย)

 

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ