Hot News :
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

นางพิศมัย ศรีไสคำ

ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒธรรม

**

นายอินทราวุฒิ เห็มเค็น

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

**

นายฐิติภทร กะนารักษ์

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

พนักงานส่วนตำบล

นางวรางคณา สุดหา

ครูผู้ดูแลเด็ก(หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กบ้านดอนงัว)

นางมลิวรรณ์ สุดหา

ครูผู้ดูแลเด็ก(หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กบ้านไหล่สูง)

นางเทวี ตาบุดดา

ครูผู้ดูแลเด็ก(หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กบ้านบ่อหินพัฒนา)

นางสิรินภา บุญเนาว์

ครูผู้ดูแลเด็ก(หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กบ้านไหล่ทุ่งพัฒนา)

นางวาสนา แก้วประกอบ

ครูผู้ดูแลเด็ก

นางหนูเวียง คำแก้ว

ครูผู้ดูแลเด็ก

นางเตือนใจ อกผาย

ครูผู้ดูแลเด็ก

พนักงานจ้าง

นางสาวกัญญารัตน์ โลมรัตน์

ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

นายชาตรี รูปสูง

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

นายภุชงค์ กาลิ้ม

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สันทนาการ

นางอนงค์รักษ์ การินทร์

ผู้ดูแลเด็ก(ศพด.บ้านไหล่ทุ่ง)

นางสาวสายฝน มหาเมฆ

ผู้ดูแลเด็ก(ศพด.บ้านไหล่สูง)

นางสาวพรรณเพ็ญ ดาวัลย์

ผู้ดูแลเด็ก(ศพด.บ้านบ่อหิน)

นางสุรีพร ละม่อมสาย

ผู้ดูแลเด็ก(ศพด.บ้านไหลสูง)

นางสาวสุรีพร ประสานศรี

ผู้ดูแลเด็ก

นางจันทร์สี บั้วยั้ง

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวธัญญาดา จันแรม

ผู้ดูแลเด็ก

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ