Hot News :

ข่าวกิจกรรม

การประชาสัมพันธ์สื่อการป้องกันการคลอดก่อนกำหนดเพื่อการสื่อสารเชิงรุกในพื้นที่ เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตัวขณะตั้งครรภ์อย่างมีคุณภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งอันตรายของการคลอดก่อนกำหนด และสัญญาณเตือนที่ต้องไปโรงพยาบาล ตลอดจนการดูแลบุตรอย่างถูกต้อง ด้วยกระทรวงมหาดไทยแจ้งว่าคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลในฐานะคณะกรรมการอำนวยการโครงการเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารกเพื่อ ครอบครัวไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารร่วมกับกระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนดเพื่อขับเคลื่อนและบูรณาการการทำงานร่วมกันในระบบส่งเสริมสุขภาพและดูแลรักษาหญิงตั้งครรภ์เพื่อลดอัตราการคลอดก่อนกำหนดของประเทศ องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง จึงขอประชาสัมพันธ์สื่อรณรงค์ป้องกัน ภาวะคลอดก่อนกำหนดใน 4 ประเด็น ดังนี้ 1. อันตรายจากการคลอดก่อนกำหนด 2. ฝากครรภ์ก่อนปลอดภัยกว่า 3. ชีวิตลูกอยู่ในมือแม่ 4. สัญญาณเตือนคลอดก่อนกำหนด เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในพื้นที่ให้มีความตระหนักถึงอันตรายและการป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด
ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในปัจจุบันมีแนวโน้มสูงขึ้น ยังคงระดับความรุนแรงอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชน ซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีความสำคัญยิ่งของประเทศ จำเป็นต้องฟูมฟักดูแล และอบรมให้เป็นกำลังหลักที่มีคุณภาพต่อไป องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง ได้เล็งเห็นความสำคัญของเยาวชนที่ถือว่าเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญยิ่งต่ออนาคตของชาติ จะได้รู้ได้เข้าใจถึงโทษภัยของยาเสพติด สนองนโยบายของรัฐบาลในการที่จะป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยกำหนดให้ ผู้นำชุมชน ประชาชน และเยาวชน ในพื้นที่ใกล้เคียงให้สามารถหลีกเลี่ยง ปฏิเสธและต่อต้านยาเสพติดรวมทั้งปลุกจิตสำนึกที่จะส่งเสริมกิจการป้องกันยาเสพติดให้เกิดขึ้นในชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนคนในชุมชนจะได้มีจิตสำนึก การอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข มีความรัก ความสามัคคีภายในชุมชนรวมทั้ง การให้ความรู้ ถึงกระบวนการบังคับใช้กฎหมายและบำบัดรักษาในระบบต่างๆ เพื่อเป็นการมุ่งเน้นการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในพื้นที่ให้หมดสิ้นไป องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง ได้เชิญวิทยากรการจาก สถานีตำรวจภูธรตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี จึงจัดโครงการฝึกอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขึ้นโดยจัดเป็น 2 รุ่น ได้แก่ รุ่นที่1 ระดับประถมศึกษา และรุ่นที่ 2 ระดับมัธยมต้น จัดระหว่างวันที่ 27-28 มิถุนายน 2566
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง โดย นายเริ่ม จันทร์สุข นายกองค์การบรารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง ส่งมอบรถสามล้อโยกสำหรับคนพิการให้กับคนพิการ ในเขตตำบลไหล่ทุ่ง จำนวน 3 ราย
เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง โดย นายเริ่ม จันทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง ได้มอบหมายให้กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมให้กำลังใจผู้พิการและมอบที่นอนลมเพื่อกันแผลกดทับให้กับยายแดง ทีอุทิศ บ้านเลขที่ 82 ตำบลไหล่ทุ่ง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเป็นการส่งเสริมฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ให้คุณภาพชีวิตดียิ่งขึ้นไป
ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลไหล่ทุ่ง ร่วมกัน ป้องกันการคลอดก่อนกำหนด อันตรายที่ต้องระวัง ระยะการตั้งครรภ์ที่สิ้นสุดก่อน 37 สัปดาห์ หรือที่เรียกว่า "คลอดก่อนกำหนด" ส่งผลให้เกิดอันตรายต่ออวัยวะสำคัญของร่างกายดังแสดงในภาพ บางรายอาจมีผลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการที่ผิดปกติเมื่อโตขึ้น เช่น ปอดหัวใจแลกเปลี่ยนออกซิเจนไม่ได้ต้องช่วยหายใจ เส้นเลือดไม่บีบหลังคลอด เลือดออกในโพรงสมอง ลำไส้เน่า ช็อค ติดเชื้อรุนแรง การป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนดในหญิงตั้งครรภ์สามารถทำได้ง่ายๆ ดังนี้ 1. ฝากครรภ์ตามนัดทุกครั้งเพื่อค้นหาความเสี่ยง 2. รับประทานอาหาร น้ำ และยาตามคำแนะนำของแพทย์ 3. ควรเดินออกกำลังกายวันละ 30 นาที 4. ดูแลความสะอาดร่างกายทุกวัน 5. หลีกเลี่ยงการอาบน้ำ หรือแช่น้ำในบ่อที่มีน้ำไม่สะอาด 6. ไม่ควรกลั้นปัสสาวะ 7. ไม่ควรขับรถจักรยานยนต์ หรือนั่งรถเดินทางเป็นระยะเวลานาน 8. หลีกเลี่ยงการยกของหนัก 9. ไม่ควรนั่งยองๆ หรือเปลี่ยนจากท่ายืนเป็นท่านั่งบ่อยครั้ง 10 .หลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ที่กระทบบริเวณหน้าท้อง 11. ควรนอนหลับให้เพียงพอ และหาเวลาพักผ่อนระหว่างวัน หากพบสัญญาณเตือนให้รีบไปโรงพยาบาลทันที ไม่ควรรอให้ถึงวันนัดฝากครรภ์ 1. ท้องปั้น ท้องแข็ง 2. มีน้ำใสออกทางช่องคลอด 3. มีเลือดสดออกจากทางช่องคลอด 4. มีตกขาว / เขียว / เหลือง ออกทางช่องคลอด 5. ปัสสาวะแสบคัน 6. ทารกดิ้นน้อยลง #อันตรายจากการคลอดก่อนกำหนด ผลกระทบต่อแม่ 1. เครียด 2. ซึมเศร้า
วันที่ 8 มีนาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่งออกหน่วยบริการร่วมกับหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ประจำปี 2566 ณ โรงเรียนบ้านบ้านบ่อหิน หมู่ที่ 5 ตำบลไหล่ทุ่ง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่งได้ดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม หลักสูตรอบรมปฏิบัติธรรมตามแนวสติปัฏฐาน ๔ ระหว่างวันที่ ๒ - ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน (สาขาอัมพวัน) จังหวัดขอนแก่น โดยมีบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่งเข้าร่วมโครงการจำนวน 35 คน โดยมีรายละเอียดโครงการเพื่อ ๑. ส่งเสริมให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างได้มีความรู้ ความเข้าใจด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาของข้าราชการที่บัญญัติไว้เป็นข้อกฎหมาย กฎ ระเบียบ เห็นความสำคัญและสร้างเสริมภาพลักษณ์ของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรม ๒. ส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการอบรม มีกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม และค่านิยมในการปฏิบัติงานที่มุ่งเพิ่มสมรรถนะ และพัฒนาระบบราชการไทยโดยยึดหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และหลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทาง ๓. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ให้กับผู้เข้าร่วมอบรมในการนำไปเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต และการทำงานให้มีคุณลักษณะเป็นข้าราชการยุคใหม่ที่มีคุณธรรม จริยธรรม ๔. ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับ มีความรู้ความเข้าใจและยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม และนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ โดยโครงการนี้ได้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ จึงขออนุโมทนาบุญกับ นายเริ่ม จันทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง ที่ได้อนุมัติโครงการในครั้งนี้ ขอกราบขอบพระคุณพระอาจารย์ยุทธนา อริโย ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน จ.ขอนแก่น และพระวิทยากร ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการอบรมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม หลักสูตรอบรมปฏิบัติธรรมตามแนวสติปัฏฐาน ๔ จนสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
เมื่อวันที่ 3 เดือนมกราคม พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่งได้ดำเนิน โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ทุกคน จำนวน 69 คน เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมี นายเริ่ม จันทร์สุข ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในครั้งนี้มีการส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานได้ทราบถึงรายละเอียดเนื้อหาของประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕ ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕ และประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น และเพื่อให้บุคลากรทุกคนในองค์กรนำหลักเกณฑ์ตามประมวลจริยธรรมไปใช้ในการปฏิบัติตน และรักษาคุณงามความดีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยึดถือปฏิบัติ รวมถึงแนวทางการปฏิบัติตนทางจริยธรรม (Do’s & Don’ts) ข้อควรทำ ข้อไม่ควรทำ
เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง จัดประชุมเตรียมความพร้อมการตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2566 จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
วันที่ 23 มีนาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ตำบลไหล่ทุ่ง นำโดย ร.ต.ต.ผัน ละม่อมสาย ประธานศูนย์ฯ พร้อมด้วย รพ.สต.ไหล่ทุ่ง และ รพ.สต.บ่อหิน และผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุ (CM) และผู้ดูและผู้สูงอายุ (CG) ได้ประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการบริหารจัดการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในเขตตำบลไหล่ทุ่ง
วันที่22 มีนาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่งได้มีการประชุม อนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ครั้งที่ 1 เพื่อพิจารณาแผนการดูแล ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง และอนุมัติโครงการ
โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง ประจำปี ๒๕๖๖ วันพุธที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อให้เด็กได้รับการส่งเสริมพัฒนาการและกระตุ้นพัฒนาการที่ถูกต้องตามวัย และเสริมสร้างให้เด็กเล็กมีความรักความสามัคคีในหมู่คณะ มีน้ำใจเป็นนักกีฬา มีกิจกรรมเคลื่อนไหวร่างกาย ออกกำลังกาย หรือเล่นกีฬา เพื่อสร้างสุขภาพ พลานามัย ที่แข็งแรงสมบูรณ์ มีพัฒนาการสมวัย
เมื่อวันที่ ๓ เดือน มกราคม พ.ศ ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตาบลไหล่ทุ่ง ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลไหล่ทุ่งประกอบด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ทุกคน จานวน 69 คน เข้าร่วมโครงการ โดยมีนายเริ่ม จันทร์สุข ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตาบลไหล่ทุ่ง เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้มีการให้นโยบายและความรู้ในเรื่อง “นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่” ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรองค์การบริหารส่วนตาบลไหล่ทุ่ง รับทราบแนวทาง DOs & Don’ts ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ทาให้บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตาบลไหล่ทุ่ง มีคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต บุคลากรทุกคนงดรับของขวัญ และของกำนัลในการปฏิบัติหน้าที่ทุกกรณี เป็นการปลุกจิตสานึกการทางานด้วยใจบริการ การสร้างวัฒนธรรมความซื่อสัตย์สุจริตให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในองค์กร ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานทางจริยธรรมในหัวข้อซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสานึกที่ดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่
องค์การบริการส่วนตำบลไหล่ทุ่ง ได้จัดทำโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยเหลือฟื้นคืนชีพ CPR เพื่อเน้นให้ผู้อบรมได้เรียนรู้และฝึกทักษะกับ สถานการณ์จำลองกับหุ่นสาธิต รวมทั้งความรู้ใหม่ด้านการช่วยฟื้นคืนชีพที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และทักษะในการปฐมพยาบาล สามารถช่วยเหลือตนเองและบุคคลใกล้ตัวได้ อย่างถูกต้อง ปลอดภัย ก่อนทีมบุคลากรทางการแพทย์จะมาถึงหรือก่อนส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลใกล้เคียงต่อไป
องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่งขอเชิญเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของจังหวัดอุบลราชธานีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. กอ.รมน.จังหวัด อ.บ. ดำเนินการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามโครงการกำกับติดตามและประเมินผลฯ "แผน ตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" ประจำปี 2566 กิจกรรมการวางแผนและการอำนวยการ การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการส่วนราชการเพื่อจัดทำ/ปรับปรุงแผนปฏิบัติการรองรับภัยคุกคามความมั่นคงระดับตำบล ให้มีความทันสมัยและครอบคุมประเด็นความมั่นคง 9 ประเด็น และประเด็นการพัฒนา 3 ประเด็นในพื้นที่อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง โดยมี ร.ต.ต.ผัน ละม่อมสาย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมด้วยผู้นำส่วนท้องที่ทุกหมู่บ้าน และข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม มติที่ประชุมเสนอการจัดทำแผนปฏิบัติการด้าน จำนวน 5 ด้าน ได้แก่ 1. การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 2.การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 3.การพิทักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4.การเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินฯ 5.การเสริมสร้างสุขภาวะ/การสาธารณสุขระดับตำบล
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการจัดทำแผนและอบต.พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วย คณะผู้บริหาร, ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และหัวหน้าส่วนราชการ,พนักงานส่วนตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ได้ดำเนินการโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการจัดทำแผนและอบต.พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 8-10 มีนาคม 2566 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างหน่วยงานอบต.ไหล่ทุ่งกับประชาชนในพื้นที่ ตำบลไหล่ทุ่งจึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง นำโดย นายเริ่ม จันทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง และท้องถิ่นอำเภอตระการพืชผล พร้อมด้วย หัวหน้าสำนักปลัด,เจ้าพนักงานป้องกันฯและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมกับ อาสาสมัครสาธารณสุขผู้นำชุมชนและประชาชนในเขตตำบลไหล่ทุ่ง ได้ร่วมมือกันจัดทำขยะเปียกลดโลกร้อน เพื่อเป็นการลดขยะจากต้นทาง และลดก๊าซเรือนกระจก นอกจากนี้ขยะสามารถนำไปทำปุ๋ยหมักชีวภาพใส่ต้นไม้ แปลงผักสวนครัวได้
เริ่มต้นก่อนหน้า12345ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 5

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ