Hot News :
สำนักงานปลัด

นางพิชญ์สิณี ศิริวชิราภรณ์

หัวหน้าสำนักปลัด

พนักงานส่วนราชการ

พ.จ.อ.ไพฑูรย์ ซื่อตรง

เจ้าพนักงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณะภัย

นายปรีชา วีระคุณ

เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวชุติกาญจน์ ศุภสุข

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นายวัฒนา ชัยชาญวัฒนา

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

พนักงานจ้างภารกิจ

นายทวี ลอยนวล

ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร

นายไชยา เทียมทัด

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายธีรยุทธ มะโนชาติ

ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายพงษ์พันธ์ คำโกน

ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

นายธวัชชัย จันทร์สุข

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ผู้ช่วยนักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ

นายสมบัติ กุลพิรักษ์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

นายสิทธิชัย โกมลศรี

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวรัชฎา บือทอง

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

พนักงานจ้างทั่วไป

นายวาริน พิมพเคนา

ผู้ปฏิบัติงานประจำรถการแพทย์ฉุกเฉิน

นายเพชรรัตน์ ทองโรจน์

ผู้ปฏิบัติงานประจำรถการแพทย์ฉุกเฉิน

นายสมศักดิ์ ภาคแก้ว

ผู้ปฏิบัติงานประจำรถการแพทย์ฉุกเฉิน

นายวัธนา น้อยตา

ผู้ปฏิบัติงานประจำรถการแพทย์ฉุกเฉิน

นายอุดม คูณแก้ว

ปฏิบัติหน้าที่ขับรถบรรทุกน้ำฯ

นายจักรพงษ์ ทองหลา

พนักงานขับรถ

นางสาวศศิธร บรรดาตั้ง

(ปฏิบัติหน้าที่ประชาสัมพันธ์)

นายนิรงค์ ช่วยสุข

นักการภารโรง

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ