Hot News :

สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนและการรายงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ไหล่ทุ่ง : ประชาสัมพันธ์สื่อรณรงค์ป้องกัน ภาวะคลอดก่อนกำหนด

การประชาสัมพันธ์สื่อการป้องกันการคลอดก่อนกำหนดเพื่อการสื่อสารเชิงรุกในพื้นที่ เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตัวขณะตั้งครรภ์อย่างมีคุณภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งอันตรายของการคลอดก่อนกำหนด และสัญญาณเตือนที่ต้องไปโรงพยาบาล ตลอดจนการดูแลบุตรอย่างถูกต้อง ด้วยกระทรวงมหาดไทยแจ้งว่าคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลในฐานะคณะกรรมการอำนวยการโครงการเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารกเพื่อ ครอบครัวไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารร่วมกับกระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนดเพื่อขับเคลื่อนและบูรณาการการทำงานร่วมกันในระบบส่งเสริมสุขภาพและดูแลรักษาหญิงตั้งครรภ์เพื่อลดอัตราการคลอดก่อนกำหนดของประเทศ องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง จึงขอประชาสัมพันธ์สื่อรณรงค์ป้องกัน ภาวะคลอดก่อนกำหนดใน 4 ประเด็น ดังนี้ 1. อันตรายจากการคลอดก่อนกำหนด 2. ฝากครรภ์ก่อนปลอดภัยกว่า 3. ชีวิตลูกอยู่ในมือแม่ 4. สัญญาณเตือนคลอดก่อนกำหนด เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในพื้นที่ให้มีความตระหนักถึงอันตรายและการป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด

[ 03-07-2566 ] Hits:651

โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในปัจจุบันมีแนวโน้มสูงขึ้น ยังคงระดับความรุนแรงอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชน ซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีความสำคัญยิ่งของประเทศ จำเป็นต้องฟูมฟักดูแล และอบรมให้เป็นกำลังหลักที่มีคุณภาพต่อไป องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง ได้เล็งเห็นความสำคัญของเยาวชนที่ถือว่าเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญยิ่งต่ออนาคตของชาติ จะได้รู้ได้เข้าใจถึงโทษภัยของยาเสพติด สนองนโยบายของรัฐบาลในการที่จะป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยกำหนดให้ ผู้นำชุมชน ประชาชน และเยาวชน ในพื้นที่ใกล้เคียงให้สามารถหลีกเลี่ยง ปฏิเสธและต่อต้านยาเสพติดรวมทั้งปลุกจิตสำนึกที่จะส่งเสริมกิจการป้องกันยาเสพติดให้เกิดขึ้นในชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนคนในชุมชนจะได้มีจิตสำนึก การอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข มีความรัก ความสามัคคีภายในชุมชนรวมทั้ง การให้ความรู้ ถึงกระบวนการบังคับใช้กฎหมายและบำบัดรักษาในระบบต่างๆ เพื่อเป็นการมุ่งเน้นการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในพื้นที่ให้หมดสิ้นไป องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง ได้เชิญวิทยากรการจาก สถานีตำรวจภูธรตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี จึงจัดโครงการฝึกอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขึ้นโดยจัดเป็น 2 รุ่น ได้แก่ รุ่นที่1...

[ 27-06-2566 ] Hits:695

 1. จัดซื้อจัดจ้าง eGP
 2. ราคากลาง eGP
 3. การเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ