Hot News :

โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

วันอังคาร, 27 มิถุนายน 2566 09:19
ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในปัจจุบันมีแนวโน้มสูงขึ้น ยังคงระดับความรุนแรงอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชน ซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีความสำคัญยิ่งของประเทศ จำเป็นต้องฟูมฟักดูแล และอบรมให้เป็นกำลังหลักที่มีคุณภาพต่อไป องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง ได้เล็งเห็นความสำคัญของเยาวชนที่ถือว่าเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญยิ่งต่ออนาคตของชาติ จะได้รู้ได้เข้าใจถึงโทษภัยของยาเสพติด สนองนโยบายของรัฐบาลในการที่จะป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยกำหนดให้ ผู้นำชุมชน ประชาชน และเยาวชน ในพื้นที่ใกล้เคียงให้สามารถหลีกเลี่ยง ปฏิเสธและต่อต้านยาเสพติดรวมทั้งปลุกจิตสำนึกที่จะส่งเสริมกิจการป้องกันยาเสพติดให้เกิดขึ้นในชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนคนในชุมชนจะได้มีจิตสำนึก การอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข มีความรัก ความสามัคคีภายในชุมชนรวมทั้ง การให้ความรู้ ถึงกระบวนการบังคับใช้กฎหมายและบำบัดรักษาในระบบต่างๆ เพื่อเป็นการมุ่งเน้นการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในพื้นที่ให้หมดสิ้นไป องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง ได้เชิญวิทยากรการจาก สถานีตำรวจภูธรตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี จึงจัดโครงการฝึกอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขึ้นโดยจัดเป็น 2 รุ่น ได้แก่ รุ่นที่1 ระดับประถมศึกษา และรุ่นที่ 2 ระดับมัธยมต้น จัดระหว่างวันที่ 27-28 มิถุนายน 2566

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ